Announcement

关于重大资产重组首次信息披露文件的更新公告

2017/2/25 CCH

 中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划重大资产重组事项,根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引(试行)》的有关规定,经公司申请,公司股票已于 2016 年 10 月 25 日起暂停转让,并于 2017 年 2 月 20 日披露了《关于重大资产重组进展情况公告》(公告编号:2017-009)。 
      2017 年 1 月 4 日,公司披露了《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-001)以及本次重大资产重组涉及的《中触媒:中触媒新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》、《中触媒:申万宏源证券有限公司关于中触媒新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之独立财务顾问报告》、《中触媒:北京市远东律师事务所关于中触媒新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的法律意见书》等相关公告。
      本次重大资产重组的相关信息披露文件已经全国股份转让系统公司完备性审查通过。公司、独立财务顾问及律师根据审查意见对相关披露文件进行了更新和修改。详见更新及补充披露的公告文件。
                      特此公告。
                                                                                                                                                                                                                中触媒新材料股份有限公司
                                                                                                                                                                                                                                      董事会
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2017 年 2 月 24 日